Preloader

Jak pracuję

Praca nad przygotowaniem to nie tylko właściwe wypełnienie wniosku, ale wiele, wiele więcej…

Pełen cykl pracy nad projektem to:

 1. Monitoring konkursów na stronach programów i instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie.

 2. Szczegółowa analiza dokumentacji konkursowej, kryteriów, załączników. Etap ten obejmuje spotkania dedykowanego zespołu i pracę nad koncepcją/założeniami przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie analiz desk research w zakresie tematyki projektu.

 3. Spotkanie z klientem (w formie dopasowanej do klienta: osobiście lub telekonferencja) w celu omówienia szczegółów przedsięwzięcia, zasad współpracy, obowiązków obu stron, analizy zapisów umowy o współpracy.

 4. Praca nad częścią opisową, budżetową i harmonogramem projektu, czyli dostosowanie działań do wytycznych konkursowych, problemów i potrzeb grupy docelowej oraz preferencji klienta.

 5. Zatwierdzenie przez klienta założeń finansowych i szczegółów działań, zwieńczone podpisaniem umowy o współpracy.

 6. Przeniesienie zapisów wniosku z wersji roboczych do generatora wniosków aplikacyjnych, w tym krytyczny ogląd wersji próbnej i sprawdzenie jej pod kątem założeń formalno-merytorycznych.

 7. Przesłanie/dostarczenie (drogą elektroniczną lub w systemach) wniosku w celu złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs.

 8. Oczekiwanie na wynik, trwający zwykle od 3 do 6 miesięcy. W przypadku, gdy projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znaczną ilość punktów – skierowany jest do negocjacji.

 9. Negocjacje, czyli opracowywanie odpowiedzi oraz przygotowywanie stanowiska negocjacyjnego w imieniu klienta – w wersji pisemnej wraz z przygotowaniem strategii negocjacyjnej i wsparcie eksperckie podczas negocjacji ustnych (w siedzibie danej Instytucji Organizującej Konkurs) i wynikająca z tego faktu  aktualizacja wniosku; przygotowanie pisma przewodniego i dodatkowych wyjaśnień.

 10. Podpisanie przez klienta umowy o dofinansowanie (udzielenie wszelkich wyjaśnień związanych z realizacją projektu).

 11. Bieżące wsparcie w trakcie realizacji projektu, obejmujące: konsultacje z zakresie najważniejszych decyzji; ustalenie ewentualnych zmian i w razie konieczności wprowadzenie ich do projektu; aktualizację wniosku, przygotowywanie pism i protokołów zmian (tzw. serwis wniosku).

Chcesz zrealizować projekt z nami?